နေမာတႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ။
*မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ခႏၶာငါးပါး ၀ိပႆနာလကၤာ* (၁) ႐ုပ္ဟုတြင္မည္၊ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္ရွည္ကာလ၊ မတည္ထဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ျဖင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ျမဲေက်ာမာ၊ ႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေျမာ္ေထာက္ရွဳလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡ, အနတၱာ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ, ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့လိပ္ျပာဟု၊ ဘာတစ္ခုမွ်၊ မဟုတ္ၾကသည္၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ (၂) ေ၀ဒနာတြင္မည္၊ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္ရွည္ကာလ၊ မတည္ထဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ျဖင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ျမဲေက်ာမာ၊ ႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေျမာ္ေထာက္ရွဳလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡ, အနတၱာ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ, ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့လိပ္ျပာဟု၊ ဘာတစ္ခုမွ်၊ မဟုတ္ၾကသည္၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ (၃) သညာတြင္မည္၊ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္ရွည္ကာလ၊ မတည္ထဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ျဖင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ျမဲေက်ာမာ၊ ႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေျမာ္ေထာက္ရွဳလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡ, အနတၱာ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ, ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့လိပ္ျပာဟု၊ ဘာတစ္ခုမွ်၊ မဟုတ္ၾကသည္၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ (၄) သခၤါရတြင္မည္၊ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္ရွည္ကာလ၊ မတည္ထဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ျဖင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ျမဲေက်ာမာ၊ ႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေျမာ္ေထာက္ရွဳလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡ, အနတၱာ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ, ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့လိပ္ျပာဟု၊ ဘာတစ္ခုမွ်၊ မဟုတ္ၾကသည္၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ (၅) ၀ိညာဏ္တြင္မည္၊ ခႏၶာသည္ကား၊ ျမင့္ရွည္ကာလ၊ မတည္ထဘဲ၊ ခဏျဖစ္လ်က္၊ ခဏပ်က္၏၊ ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ျဖင့္၊ တရံမစဲ၊ လြန္ဆင္းရဲ၏၊ ခိုင္ျမဲေက်ာမာ၊ ႏွစ္မပါဘူး၊ ပညာစကၡဳ၊ ေျမာ္ေထာက္ရွဳလွ်င္၊ သူ႔သဘာ၀၊ အနိစၥႏွင့္၊ ဒုကၡ, အနတၱာ၊ မွန္လွစြာ၏၊ ငါ, ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့လိပ္ျပာဟု၊ ဘာတစ္ခုမွ်၊ မဟုတ္ၾကသည္၊ ဓမၼသက္သက္ပါတကား။ ။

Tuesday, 14 June 2011

ကမၻာႀကီးအစ ေမတၱာက


ကမၻာႀကီးစတင္ရာကာလ၌ ေမတၱာျဖင့္ပင္စတင္ခဲ့၏။ ၾကားကာလ၌လည္း ေမတၱာျဖင့္ပင္ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့၏။ ကမၻာႏွင့္ေမတၱာသည္ ခြဲခြါ၍မရေကာင္းေပ။ ေမတၱာမရွိေသာေန႔သည္ ကမၻာမရွိေသာေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေပၚရွိ လူသားတို႔၏ အသက္တစ္ရာတမ္းတြင္ ေလာက၌ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ပြင့္ထြန္းေတာ္မူလာ၏။ ေမတၱာ၀ါဒသည္ ဗုဒၶ၏သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကိုမွီခိုခြင့္ရသျဖင့္ ပို၍ေတာက္ေျပာင္ က်ယ္ျပန္႔လာ၏။ လူသားတုိ႔၏ကမၻာႀကီးသည္ ပို၍စိုျပည္လမ္းဆန္းလာေတာ့၏။
ဗုဒၶမပြင့္မီက ေမတၱာ၀ါဒသည္ မေတာက္ေျပာင္ မက်ယ္ျပန္႔ယံုသာမက ေမတၱာ၀ါဒက်င့္သံုးေသာ လူနည္းစုအား ျဗဟၼာျပည္အထိသာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့၏။ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေပၚေတာ္မူလာေသာအခါ နိဗၺာန္အထိတြန္းပို႔ႏိုင္ေသာ ပင္မအင္အားႀကီးအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္လာၾကရေပသည္။ လူသားတုိ႔အတြက္ အေျခခံပဓာနျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ေနထိုင္ေရး ဥပေဒသအျဖစ္လည္း ပို၍ေတြ႕ျမင္လာၾကရ၏။
ကမၻာ႔အလွတန္းဆာ၊ ကမၻာ့ပီယေဆး၊ အရာအားလံုးစည္းရံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးလက္နက္၊ စြမ္းအားအႀကီးဆံုး ေအာင္ျမင္ေရးလက္နက္၊ ေသျခင္းတရားကိုပင္ ရဲရဲရင္ဆိုင္ရဲေသာ ရဲေဆးႀကီး၊ ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္တြင္ စြမ္းရည္အမ်ားဆံုးပါ၀င္၍ အျမန္ဆံုးသမာဓိရလြယ္ေသာစိတ္ထိန္းနည္း၊ စၾကာ၀ေတးမင္းလုပ္ရသည္ထက္ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္အစုအပံုႀကီး၊ ေျခာက္ဆယ့္ေလးကမၻာတိုင္တိုင္ စြမ္းရည္အာနိသင္မကုန္ဆံုးဘဲ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတု႔ိထက္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဘ၀ျမင့္မားေရး နည္းပညာ စသည္အားျဖင့္ ေမတၱာ၏အားကိုးဖြယ္ စြမ္းရည္သတၱိဂုဏ္ထူး၀ိေသသ တို႔သည္ မ်ားျပားလွကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္္ျမတ္သည္ ေမတၱာကို ေလာကီေလာကုတၱရာ သံသရာႏွင့္ လက္ရွိဘ၀အတြက္ ပထမဦးဆံုးလိုက္နာရမည့္ အေျခခံပဓာန ပင္မအင္အားႀကီးအျဖစ္ ညႊ႔န္ျပေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ဘုုရားရွင္ႏွင့္အတူ တပည့္သာ၀ကအဆက္ဆက္တို႔သည္ လူသားတို႔ခ်မ္းသာမႈအတြက္ သာသနာျပဳရာ၌ ေမတၱာတရားကို ထိပ္တန္းလက္နက္ႀကီးအျဖစ္ ကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲ၍ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပေတာ္မူခဲ့ၾကေလသည္။ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္း အသံုးခ်ျပေတာ္မူခဲ့ ျပန္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားရွင္သည္ ေလာကနယ္ပယ္အတြင္း ေလာကီႏွင့္မကင္းေသးသူတိုင္း အႏၱရာယ္ကင္း ရန္စြယ္ရွင္း၍ အရာအားလံုးျပည့္စံုၿပီး အေကာင္းဆံုး၊ အျမင့္ဆံုး၊ အခ်မ္းေျမ႕ဆံုး၊ အသာယာဆံုးေသာဘ၀ကို ရရွိေစရန္ ေမတၱာ၀ါဒကို ခ်မွတ္ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့၏။ ေလာကလူသားတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာ၌ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ေမတၱာ၀ါဒကို ေရွ႕တမ္းတင္ေတာ္မူခဲ့၏။  ေလာကရွိ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အနတၱ၀ါဒစေသာ အျခားေသာ၀ါဒမ်ားအေပၚ၌ အခ်ိဳ႕ေသာမႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမတၱာ၀ါဒကို လက္မခံႏိုင္ေသာသူမႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေရာက္မွ်မရွိေျခ။ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအသီးသီးတု႔ိသည္လည္း ေမတၱာ၀ါဒဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူလာခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မမူခင္ မဇၩိမေဒသ၌ ျဗဟၼာကိုဦးတိုက္၍ ျဗဟၼဏ၀ါဒ ျဗဟၼ၀ိဟာရ၀ါဒကို လက္ခံၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း ျဗဟၼဏလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဆိက္၊ ၀က္၊ သိုး၊ ႏြားမ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီ၍သက္ျဖတ္ကာ ယာဇ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ားကို ဘုရားပြင့္ေတာ္မူစဥ္အခ်ိန္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။
ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူလာ၍ ျမတ္ဗုဒၶ၏ေမတၱာ၀ါဒ အရွိန္အ၀ါမ်ား အားေကာင္းလာခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ျဗဟၼဏတို႔သည္ နိဂ႑ဂိုဏ္း၀ါဒႏွင့္ ပူးတြဲလွ်က္ အဟႎသာ၀ါဒ၊ ေမတၱာ၀ါဒကို လက္ကိုင္ျပဳခဲ့ၾက၏။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကား ေမတၱာတရား ေမတၱာ၀ါဒကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ပင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကေလသည္။
အထူးသျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူလာျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္သာမက စဥ္းစားဉာဏ္အသိဉာဏ္ရွိေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳး မည္သည့္ဘာသာ၀င္တို႔အတြက္မဆို အက်ိဳးသက္ေရာက္မူရွိခဲ့သည္မွာ ျငင္းပယ္၍မရႏုိင္ေပ။ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူလာ၍ ကမၻာသူကမၻာသား ကမၻာ့ဘာသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔ထံသို႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏ေမတၱာ၀ါဒ စိမ့္၀င္စီးဆင္းကာ လႊမ္းမိုးသြားသျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေမတၱာတရားထားကာ ခ်မ္းသာမႈကိုယ္စီရရွိေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားဆိုၾကသည္။
ဗုဒၶမပြင့္ေပၚမီ သာသနာေတာ္အျပင္ဘက္၌ ေမတၱာ၀ါဒသည္ မည္မွ်ပင္ ထြန္းကား၍ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုေစကာမူ စင္စစ္အားျဖင့္ ေမတၱာ၀ါဒသည္ သာသနာေတာ္အျပင္ဘက္၌ ျပည့္စံုစြာမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေမတၱာသဟဂတ သုတၱာန္၌ အထင္အရွား ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္္၍ ေမတၱာတရားကို စိတ္၀င္တစား ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ ေလးေလးစားစား က်င့္သံုးပြားမ်ားေနခဲ့လွ်င္ ေမတၱာတရာ၏ ၾကည္လင္ေအးျမေသာ အရသာကို ဧကံမုခ်ခံစားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ (ေမတၱာ၀ါဒ၊ ၁၆)

Friday, 10 June 2011

ခ်စ္ျခင္းႏွစ္မ်ိဳး


ခ်စ္ျခင္းမွာလည္း တဏွာခ်စ္ႏွင့္ ေမတၱာခ်စ္ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိေလသည္။ ထိုတြင္ တဏွာခ်စ္ဆိုသည္မွာ သူ႔အတြက္ သူ႔အလိုဆႏၵျပည့္၀ေအာင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚသာကြက္၍ တဏွာရာဂစိတ္ျဖင့္ခ်စ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လင္ခ်စ္ မယားခ်စ္ ေမာင္ခ်စ္ ႏွစ္မခ်စ္စသည္တို႔မွာလည္း မခြဲႏိုင္မခြာရက္ တြယ္တာမႈဖက္ေနေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တဏွာခ်စ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုတဏွာခ်စ္ကား ေလာဘတဏွာဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ခ်စ္သူ အခ်စ္ခံရသူ ႏွစ္ဦးလံုး ပူပန္ဆင္းရဲရေလသည္။
ေမတၱာခ်စ္ဆိုသည္မွာ သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ၌ ပ်ံ႕ႏွ႔ံ၍ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာဉာဏ္ေရွ႕သြားျပဳေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေမတၱာအခ်စ္ကား အေဒါသဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ ခ်စ္သူအခ်စ္ခံရသူ ႏွစ္ဦးလံုး စိတ္ခ်မ္းေျမ႕မႈအျပည့္အ၀ရရွိေပသည္။ ေမတၱာအခ်စ္ကား တြယ္တာမႈမရွိ၊ စြန္႔လြတ္ႏိုင္၏၊ မခြဲႏိုင္မခြါရက္ျဖစ္ေနေအာင္ခ်စ္ျခင္းသည္ ေမတၱာခ်စ္မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ တဏွာခ်စ္သာျဖစ္ေတာ့သည္။ ေမတၱာပြားမ်ားရာ၌ ခ်စ္ျခင္းဟူသည္ ေမတၱာခ်စ္ကိုသာဆိုလို၍ လည္းေကာင္းကိုသာ ယူရမည္ျဖစ္သည္။ (၀ိသုဒၶိ၊ ဋီ၊ ၁၊ ၃၇၈)

ခ်စ္ျခင္းေပမသံုးမ်ိဳး


ေမတၱာပါရမီဟူေသာစကား၌ ေမတၱာဟူေသာပါဠိကို ေရွးဆရာတို႔က ခ်စ္ျခင္း ဟူ၍အနက္ျမန္မာ ျပန္ဆိုေတာ္မူခဲ႔ၾကသည္။ ေပမ ဟူေသာစကားကိုလည္း ေရွးဆရာမ်ားက ခ်စ္ျခင္း ဟူ၍ပင္အနက္ျမန္မာ ျပန္ဆိုေတာ္မူခဲ႔ၾကသည္။ ေမတၱာသဒၵါေဟာအပ္သည္႔ ခ်စ္ျခင္းကားအနက္ထူးျဖစ္၍ ေပမသဒၵါေဟာအပ္သည္႔ ခ်စ္ျခင္းကား သာမညျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ေပမ-အရခ်စ္ျခင္းကို-
၁။    တဏွာေပမ
၂။    ေဂဟႆိတေပမ
၃။    ေမတၱာေပမ --ဟူ၍သံုးမ်ိဳးခြဲျပထားသည္။( မဟာဗုဒၶဝင္၊ပ-တြဲ၊ပ-ပိုင္း။)
        ထိုသံုးမ်ိဳးတြင္---
        တဏွာေပမဟူသည္ မိန္းမႏွင္႔ေယာက်္ားအခ်င္းခ်င္း တဏွာေလာဘ၏အစြမ္းျဖင္႔ ခ်စ္ႀကိဳက္ၾကျခင္းကုိ ေခၚဆို၏။ ဤတဏွာေပမကို အလကၤာက်မ္း၌ သိဂၤါရဟုေခၚဆို၏။(အဘိဓာန္၊၁၄။)
        ေဂဟႆိတေပမ-ဟူသည္မိဘႏွင္႔သားသမီး၊ညီႏွင္႔အကို၊ေမာင္ႏွင္႔ႏွမစသည္တို႔အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈကို ေဂဟႆိတေပမ-ဟုေခၚ၏။အိမ္၌ေနျခင္းကို မွီ၍ျဖစ္ေသာ ခ်စ္ျခင္းဟူ၍လည္း ေခၚ၏။(မဟာဗုဒၶဝင္၊ပ-တြဲ၊ပ-ပိုင္း။)ဤခ်စ္ျခင္းကို အလကၤာက်မ္း၌ ဝစၦလ-ဟုေခၚ၏။(အဘိဓာနပၸဒီပိကာပါဠ္၊သာမညက႑ဝိေသသ်ာဓိဝဂ္၊၈၉။) ဤတဏွာေပမ၊ ေဂဟႆိတေပမ၊ႏွစ္မ်ိဳးလံုးပင္ ကုသိုလ္တရားမဟုတ္ၾကေပ။တဏွာေပမမွာ တဏွာရာဂျဖစ္၍ ေဂဟႆိတေပမမွာေလာဘပင္ျဖစ္သည္။
 ၃။ ေမတၱာေပမ-ဟူသည္ သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈကို လိုလားျခင္းသည္ ေမတၱာေပမ-မည္၏။ဤေမတၱာသည္ သူတစ္ပါးတို႔ႏွင္႔ မခြဲမျခားအျမဲယွဥ္တြဲေနလိုျခင္းသေဘာမရွိ။ လူအခ်င္းခ်င္း စၾကာဝဠာတစ္ခုစီပင္ေဝးကြာ၍ ေနရေစကာမူ ထိုေဝးကြာေနသူမွာ စီးပြားခ်မ္းသာျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိရလွ်င္ ေက်နပ္ဝမ္းသာ၏။ အတူမေနသည္႔အတြက္ ခတ္ခဲဝန္ေလးျခင္းမရွိ။ သို႔ျဖစ္၍ ေမတၱာတရားသည္ စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ သေဘာတရားသာျဖစ္၍ -ျဗဟၼဝိဟာရ-ဟူေသာအမည္ကိုလည္းရ၏။ ဤတရားကိုပြားမ်ား၍ေနလွ်င္ ျမတ္ေသာေနျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ဆိုလို၏။
        ေမတၱာတရား သာမဟုတ္ေသး၊ ကရုဏာတရား၊မုဒိတာတရား၊ ဥေပကၡာတရားတုိ႔သည္လည္း ျဗဟၼဝိဟာရ-ဟူေသာအမည္ကို ရၾကကုန္၏။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို ပြားမ်ားရမည္ဆိုရာ၌ မစင္ၾကယ္ေသာတဏွာေပမခ်စ္ျခင္း၊ ေဂဟႆိတေပမခ်စ္ျခင္းတို႔မဟုတ္ေစဘဲ စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္လွေသာ ေမတၱာေပမတရားသာျဖစ္ရမည္ကို အထူးသတိျပဳ၍ မွတ္သားအပ္ေပသည္။     

Friday, 3 June 2011

ေမတၱာပါရမီကမၻာေလာကႀကီးတစ္ခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ လွပေစရန္ ေမတၱာပါရမီကုိ ျဖည့္က်င့္ရမည္။ ပါရမီဆုိသည္မွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ား က်င့္ႀကံျပဳလုပ္အပ္ေသာ ဒါနစေသာ တရားအစုကုိ ပါရမီဟု ဆုိပါသည္။ တန္ခုိးအားျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာသူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ဟု အဓိပၸါယ္ရွိရာ မိမိသူတစ္ပါးႏွင့္ ေလာကသံသရာ ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာပါရမီသည္ ပါရမီဆယ္ပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ အဓိ႒ာနပါရမီကုိ ေတြ႕ရွိသိျမင္ ဆင္ျခင္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ဘုရားအျဖစ္ကုိ ျပဳတတ္ေသာ တရားတုိ႔သည္ ဤရွစ္ပါးမွ်သာ မဟုတ္ႏုိင္ေသး၊ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္၊ သဗၺညဳတဥာဏ္တုိ႔ကုိ ရင့္သန္ေစႏုိင္ေသာ အျခားတရားမ်ားလည္း ရွိရဦးမည္။ ထုိတရားမ်ားကုိလည္း စူးစမ္းရွာေဖြအ့ံဟူ၍ စူးစမ္းဆင္ျခင္ေသာအခါ ေရွးေရွးေသာဘုရားအေလာင္းတုိ႔ အစဥ္မွီ၀ဲ အၿမဲေလ့လာပြားမ်ားအပ္သည့္ ကုိးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ေမတၱာပါရမီကုိ ျမင္ေတာ္မူေလသည္။
ထုိသို႔ျမင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ “အေမာင္သုေမဓာ သင္သည္ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္၊ သဗၺညဳတဥာဏ္သုိ႔ ေရာက္ရဖုိ႔ရန္ အကယ္၍ အလုိရွိျငားအ့ံ။ ဤကုိးခုေျမာက္ျဖစ္ေသာ ေမတၱာပါရမီေတာ္ကုိ အစြဲအၿမဲျပဳကာ ေဆာက္တည္ၿပီးလွ်င္ ေမတၱာဘာ၀နာအားျဖင့္ အျခားသူတုိ႔ႏွင့္ မတူေအာင္ က်င့္ေဆာင္ႀကဳိးကုပ္ အားထုတ္ေတာ္မူေလ” ဟု မိမိကုိယ္မိမိ ဆုံးမေတာ္မူေလသည္။ တစ္ဖန္ဆက္၍လည္း ေလာက၌ ေရမည္သည္မွာ သူေတာ္ေကာင္းသူယုတ္မာဟု မ်က္ႏွာႀကီးငယ္မေရြး သုံးစြဲသမွ်ေသာသူတုိ႔ကုိ အေအးဓာတ္ျပန္႔ႏွံ႔ေစ၍ ျမဴအညစ္အေၾကးကုိ ကင္းေ၀းသုတ္သင္ စင္ၾကယ္ေစသကဲ႔သုိ႔ ဤအတူသာလွ်င္ အေမာင္သုေမဓာသည္လည္း မိမိအေပၚ၌ အစီးအပြားကုိ မလုိလားေသာရန္သူ၊ အစီးအပြားကုိ လုိလားေသာမိတ္ေဆြ ဤႏွစ္ေထြေသာသူတုိ႔ကုိ အညီအမွ် ေမတၱာတရား ပြားမ်ားေလေလာ့။ ေမတၱာပါရမီ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္သည္ရွိေသာ္ အေမာင္သုေမဓာသည္ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္၊ သဗၺညဳတဥာဏ္သုိ႔ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ဘုရားျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ဟူ၍ မိမိကုိယ္ကုိယ္မိမိ ဆုံးမေတာ္မူျပန္ေလသည္။ (မဟာဗုဒၶ၀င္၊ ပ-တြဲ၊ ၉၄)

Wednesday, 1 June 2011

ေမတၱာဟူေသာ ပါဠိပုဒ္ကုိ သဒၵါနည္းအားျဖင့္ ဓာတ္ခြဲျခင္း


ေမတၱာဟူေသာ ပါဠိပုဒ္ကုိ သဒၵါနည္းအားျဖင့္ ဓာတ္ခြဲလွ်င္ မိဒ-ဓာတ္၊ တ-ပစၥည္း၊ ဣတၳိလိင္ေဇာတက အာ-ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ေမတၱာပုဒ္ၿပီးရန္ မိဒ-ဓာတ္၏ ဓာတြန္ ဒ-ကုိ တ-ျပဳ၊ မ ၏အစိတ္ ဣ-ကုိလည္း ဧ-ျပဳရသည္။ ထုိအခါ ေမတၱာ ဟူေသာပုဒ္ ၿပီးေလသည္။ ယင္းသုိ႔ၿပီးေသာအခါ မိဒ-ဓာတ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကုိလည္း ဓာတြတၳသဂၤဟက်မ္း၌ ေစးကပ္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သတ္ျခင္းစသည့္ အနက္ကုိ ေဟာေၾကာင္းျပဆုိထားေပသည္။ (ဓာတြတၳ၊ ၂၉၀)ဤေနရာ၌ ေမတၱာကုိ ေစးကပ္တတ္ေသာ ေကာ္ႏွင့္ ႏႈိင္းထားေပသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ေစးကပ္ျခင္းဆုိသည္မွာ စည္းလုံးျခင္း၊ ကြဲကြာမသြားေစျခင္း သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ဖ႐ိုဖရဲကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေနေသာ အရာမ်ားကုိ ေကာ္ေစးျဖင့္ တစည္းတစ္လုံး တညီတညြတ္တည္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ဆုိလုိသည္။ ထုိကဲ႔သုိ႔ ကြဲျပားေနေသာ အရာမ်ားကုိ ေကာ္ေစးျဖင့္ ဆြဲကပ္ထားလွ်င္ မညီညြတ္ျခင္း၊ ကြဲျပားျခင္း မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔အတူ ေလာကလူသား သတၱ၀ါအားလုံးကုိ ကြဲကြာမသြားေအာင္ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ၾကင္နာ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈရွိေအာင္ စည္းလုံးညီညြတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေအာင္ ေပါင္းကူးစုစည္းေပးတတ္ေသာအရာသည္ ေမတၱာသာျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာသည္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေပါင္းကူးတံတားႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလာကတြင္ ေမတၱာတည္းဟူေသာ ေကာ္ေစးျဖင့္ စည္းလုံးထားရွိမွသာလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံရာတြင္လည္း အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ႏုိင္ေပသည္။ ေမတၱာအေစးျဖင့္ စည္းလုံးမထားႏုိင္လွ်င္ မူကား အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္ ေျပလည္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဆက္ဆံေရးမေျပလည္လွ်င္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈမရွိႏုိင္ဘဲ စိတ္၀မ္းကြဲဖုိ႔ႏွင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားဖုိ႔သာ ရွိေတာ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္ဆံေရးေျပျပစ္ေစရန္ တစ္သားတည္း ရွိဖုိ႔လုိသည္။ တစ္ဦးႏွစ္တစ္ဦး ေစးကပ္ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ စည္းလုံးျခင္း၊ မကြဲမကြာေစျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစရန္ လူသားတုိင္း၏ ႏွလုံးသား၌ ေကာ္ေစးႏွင့္တူေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားမ်ား ကိန္းေအာင္းလာေစရန္ အထူးလုိအပ္လွေပသည္။ လူသားတု႔ိ၏ ႏွလုံးသားထဲ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားမ်ား ကိန္းေအာင္းတည္ရွိလာလွ်င္ ဤလူဘ၀ လူဌာန လူေလာကႏွင့္ ကမၻာေျမတစ္ခုလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး လွပလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

Tuesday, 31 May 2011

ေမတၱာဆုိသည္မွာ


ေမတၱာဆုိသည္မွာ သတၱ၀ါတုိ႔ကုိ မိတ္ေဆြအေနျဖင့္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးလွ်က္ မိမိသူတစ္ပါး အက်ဳိးစီးပြားကို လုိလားျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုိယ္ႏွင့္ထက္တူ အက်ဳိးစီးပြားရွိေစလုိျခင္း၊ ခ်မ္းသာေစလုိေသာစိတ္၊ ေကာင္းစားေစလုိေသာစိတ္ထားရျခင္း၊ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သတ္ ေက်နပ္ျခင္းသေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (ဘိ၊ ႒၊ ၁၊ ၂၃၇။)
အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ဆုိရပါမူ ကူညီျခင္း၊ အနစ္နာခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံျခင္း၊ ခ်ဳိသာယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ မြန္ျမတ္ျခင္းစေသာ စိတ္ထားတုိ႔သည္လည္း ေမတၱာတရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာသည္ လကၡဏာစသည္အားျဖင့္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ လုိလားေသာအားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္းလကၡဏာ ရွိ၏။ အစီးအပြားကုိ ေဆာင္ျခင္းကိစၥရွိ၏။ ေမတၱာတရားကုိ ပြားမ်ားေသာပုဂၢိဳလ္၏သႏၱာန္၌ ေဒါသတရား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေန၍ သူတစ္ပါးအေပၚ၌ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕မႈ အာဃာတတရားကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ရျခင္း ပစၥဳပ႒ာန္ရွိ၏။ သတၱ၀ါတုိ႔၏ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးဖြယ္ အျဖစ္ကုိ ႐ႈျခင္းလွ်င္ နီးစြာေသာအေၾကာင္းရင္ ပဒ႒ာန္ရွိ၏။ (ဘိ၊ ၁၊ ၆၆။ ဘိ၊ ႒၊ ၁၊ ၂၃၆။)
ေဒါသ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာတရားမွာ ေမတၱာပင္ျဖစ္၏။ ေမတၱာဟူေသာစကားကုိ ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္၊ ဘာသာအလုိက္ သုံးႏႈံးေျပာဆုိလ်က္ရွိသည္။ ေမတၱာသည္ အမ်ားသုံးစကားတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး လူတုိင္းတြင္ရွိသင့္ေသာ သေဘာတရားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတုိ႔သည္ ေမတၱာဟူေသာစကားကုိ လူႀကီးလူငယ္မက်န္ ေျပာဆုိတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈစကားတစ္ခြန္းဟု မွတ္ယူထားၾက၏။ ျမန္မာတုိ႔နယ္ပယ္တြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေမတၱာမွ်သည္၊ ေမတၱာထားပါ၊ ေမတၱာေရွ႕ထား၊ တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦးမွာ၊ ေမတၱာ၀တ္႐ုံ အတူတူၿခံဳ၊ ေမတၱာေရခ်မ္း ပက္ကာျဖန္း၊ ေမတၱာဆြတ္ျဖန္း ရန္မသန္း၊ ေမတၱာၿခဳံမွလုံမည္၊ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ ေမတၱာဓာတ္၊ ေမတၱာသက္လုံ၊ ေမတၱာေရာင္ျပန္ စသည္ျဖင့္ ေမတၱာစကားလုံးကုိ ေနရာေဒသအလုိက္ သုံးႏႈံးေျပာဆုိၾကေလသည္။
ထုိေမတၱာသည္ သတၱ၀ါပညတ္ကုိ အာ႐ုံျပဳကာ ခ်မ္းသာပါေစ စသည္ျဖင့္ သတၱ၀ါတုိ႔၏ စီးပြားခ်မ္းသာကုိ လုိလားေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ျဖစ္ေသာ အေဒါသေစတသိက္ကုိ ေမတၱာဟူ၍ေခၚသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမတၱာေဆာင္လွ်င္ေအာင္မည္၊ ေမတၱာျမႇင့္လွ်င္ ျမင့္သည္၊ ေမတၱာမလွ်င္ ရသည္၊ ေမတၱာၿခဳံလွ်င္ လုံသည္၊ ေမတၱာေပးလွ်င္ ေဌးသည္၊ ေမတၱာျပဳလွ်င္ ႏုသည္၊ ေမတၱာဆင္လွ်င္ ယဥ္သည္ဟု ဆုိၾကေလသည္။

အလွဆံုးတရား


ေလာက၌ ေမတၱာထက္ပုိလွေသာ အရာသည္မရွိေပ။ ေယာက်္ားတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ မိန္းမတုိ႔သည္လည္းေကာင္း မိမိတုိ႔၏႐ုပ္အသြင္ကုိ လွသည္ထက္လွေအာင္ ခံ့ျငားသည္ထက္ ခံ့ျငားေအာင္ ၀တ္စားဆင္ယင္ၾက၏။ အဖုိးတန္ရတနာမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ၾက၏။ အလွျပင္ဆုိင္မ်ား၌ အခေၾကးေငြ ႀကီးစြာေပး၍ အလွျပင္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ စိတ္ကုိ အလွျပင္ဖုိ႔ ေမ့ေနတတ္ၾကသည္။ ေလာက၌ သည္းခံႏုိင္သူ၊ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္သူ၊ စိတ္ထားမြန္ျမတ္သူသည္ ယခုဘ၀၌လည္း လွပတင့္တယ္၏။ ေနာင္တမလြန္ဘ၀မ်ား၌လည္း လွပတင့္တယ္ဦးမည္ျဖစ္၏။ ညစ္ေထးေဟာင္းႏြမ္းေနသည့္ အ၀တ္တန္ဆာမ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းထားသည္ျဖစ္ေစကာမူ ဤစိတ္လွသူ၏အလွသည္ ထင္ေပၚေနမည္သာျဖစ္သည္။ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္သည္သာလွ်င္ သည္းခံႏုိင္၏။ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္၏။ မြန္ျမတ္လွပ၏။ ၾကည္လင္ေအးျမ၏။ သို႔အတြက္ ေမတၱာပုိင္ရွင္၏ ႐ုပ္သြင္မ်က္ႏွာသည္ စန္းလပမာ ၾကည္လင္ေအးျမ၏။ ျမင္ရသူတုိင္း စိတ္ရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္သြားေစ၏။ ဆားမပါေသာဟင္းသည္ အရသာမရွိသကဲ႔သုိ႔ ေမတၱာကင္းေသာ ဘ၀သည္လည္း သာယာစုိေျပျခင္း မရွိႏုိင္ပါ။ ေမတၱာျခယ္သလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ခေရာင္းေတာသဖြယ္ မြဲေျခာက္ေနသည့္ ေလာကႀကီးသည္ သာယာလွပ စုိေျပလန္းဆန္းလာေစေတာ့သည္။